Venerdì 23 Agosto 2019 Santa Rosa da Lima

KOUSSANTA O.S.B. Oliv. Dom. Riccardo

Dom.
Riccardo
KOUSSANTA O.S.B. Oliv.
08/09/1996
Religioso
Niamtoungou (Togo)
03-04-1959